1
2

©2019 by 한국시스템안전학회 (Korean Society of System Safety). ksystemsafety@gmail.com